Varsovie :: Gal. 111 / 111 
Varsovie, Les Bains Royaux, Fragment du parc.
Les Bains Royaux
Fragment du parc.
 
Les Bains Royaux
Fragment du parc.
Les Bains Royaux
Maisonette Blanche (1774-1776).  n°  4826
10974115